Program zdrowotny – Obrazów


Tytuł projektu: Program przeciwdziałania przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez pracowników JST z terenu gminy Obrazów

Okres realizacji:
01 styczeń 2020 r. – 31 grudzień 2020 r.

Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo

Działanie 8.2 Aktywne i zdrowe starzenie się

Poddziałanie 8.2.1 Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej (projekty konkursowe)

 

Wnioskodawca:

HUMAN BODY DAMIAN ŻUCHOWSKI

Partner:

HORYZONTY BIZNESU MONIKA STRUS – BILSKA

 

Instytucja Zarządzająca/Ogłaszająca konkurs/Przyznająca dotację:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego / Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego z siedzibą w Kielcach

 

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest wsparcie profilaktyki zdrowotnej i przeciwdziałanie zbyt wczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez 110 os (77K; 33M) – pracowników JST z terenu gminy Obrazów (OSI obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych), w tym Urzędu Gminy w Obrazowie i jednostek podległych – PSP w Obrazowie, PSP w Bilczy, PSP w Kleczanowie, Zespół Ekonomiczny Oświaty, OPS, ZGK, Biblioteka Publiczna; Gminny SP ZPOZ (osoby w wieku aktywności zawodowej, osoby pracujące, minimum 55 osób w wieku 50+ (47K, 8M)) poprzez wdrożenie programu zdrowotnego ukierunkowanego na eliminowanie czynników ryzyka w pracy, w tym z zakresu ergonomii pracy w okresie od I 2020 r. do XII 2020 r.

 

Planowane efekty:

Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie [osoby] (39K i 16M)

Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne [osoby] (54K i 23M)

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie [osoby] (24K i 4M)

Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS [osoby] (77K i 33M)

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie [osoby] (47K i 8M)

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych

Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami

Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.] (2)

Grupy docelowe:

Osoby w wieku aktywności zawodowej, w tym: – osoby pracujące oraz bierne zawodowo z powodu stanu zdrowia, w tym w szczególności powyżej 50 roku życia (77K/33M)

 

Opis działań:

Zadanie 1  – Usługi zdrowotne – profilaktyka i przeciwdziałanie negatywnym skutkom pracy

Zadanie 2 – Pakiety rehabilitacyjne

Zadanie 3 – Wsparcie psychologiczne i motywacyjne pracowników, w tym działania na rzecz walki ze stresem 

Zadanie 4 – Wsparcie psycho-nerwowe jako działanie na rzecz walki ze stresem – rehabilitacja  psychologiczna i neurofizjologiczna

Zadanie 5 – Działania doradcze dla kadry zarządzającej

 

Budżet projektu:

Koszty ogółem: 311 887,50 zł

Wkład Fundusz Europejskich: 279 997,50 zł

Koszt przypadający na jednego uczestnika: 2 268,27 zł

Wkład własny: 31 890,00 zł