Program zdrowotny – KOF


Tytuł projektu: Program przeciwdziałania przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez pracowników firm świadczących usługi księgowe z terenu KOF

Okres realizacji:
01 styczeń 2020 r. – 31 grudzień 2020 r.

 

Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo

Działanie 8.2 Aktywne i zdrowe starzenie się

Poddziałanie 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej – ZIT (projekty konkursowe)

 

Wnioskodawca:

HUMAN BODY DAMIAN ŻUCHOWSKI

Partner:

HORYZONTY BIZNESU MONIKA STRUS – BILSKA

 

Instytucja Zarządzająca/Ogłaszająca konkurs/Przyznająca dotację:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego / Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego z siedzibą w Kielcach

 

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest wsparcie profilaktyki zdrowotnej i przeciwdziałanie zbyt wczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez 78 os (70K; 8M) – pracowników 4 biur rachunkowych z terenu ZIT KOF, tj. Kancelaria Doradcy Podatkowego Michał Cielibała (16K; 3M); FPD Sp. z o.o. Biuro Rachunkowe (15K; 4M); Biuro Rachunkowe BIUREX Sp. z o.o. (26K; 0M); Biuro Rachunkowe „MARTA” Marta Szewczyk –Nadrzewia (13K; 1M). – osoby w wieku aktywności zawodowej, osoby pracujące, 4 osoby w wieku 50+ (3K,1M), 6 OzN (6K)) poprzez wdrożenie programu zdrowotnego ukierunkowanego na eliminowanie czynników ryzyka w pracy, w tym z zakresu ergonomii pracy w okresie od I 2020 r. do XII 2020 r.

 

Planowane efekty:

Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie [osoby] (35K i 4M)

Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne [osoby] (49K i 5M)

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie [osoby] (3K i 1M)

Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS [osoby] (70K i 8M)

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych

Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami

Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.] (2)

 

Grupy docelowe:

Osoby w wieku aktywności zawodowej, w tym: – osoby pracujące oraz bierne zawodowo z powodu stanu zdrowia, w tym w szczególności powyżej 50 roku życia (70K/8M)

 

Opis działań:

Zadanie 1  – Usługi zdrowotne – profilaktyka i przeciwdziałanie negatywnym skutkom pracy

Zadanie 2 – Pakiety rehabilitacyjne i leczenie sanatoryjne

Zadanie 3 – Wsparcie psychologiczne i motywacyjne pracowników, w tym działania na rzecz walki ze stresem 

Zadanie 4 – Wsparcie psycho-nerwowe jako działanie na rzecz walki ze stresem – rehabilitacja  psychologiczna i neurofizjologiczna

Zadanie 5 – Działania doradcze dla kadry zarządzającej

 

Budżet projektu:

Koszty ogółem: 314 341,25 zł

Wkład Fundusz Europejskich: 282 146,25 zł

Koszt przypadający na jednego uczestnika: 4 030,02 zł

Wkład własny: 32 195,00 zł